Anděl Gabriel
Anděl Gabriel

Anděl Gabriel, ten čistý posel,
od Boha poslaný do Nazaretu k ctné Panně Marii.
Lásku nesmírnú a milost hojnú
od Boha zvěstuje, že jest milosti plna oznamuje.
Vykupiteli, náš Spasiteli,
dej pro své vtělení na zemi pokoj a v nebi spasení.

The Angel Gabriel

The Angel Gabriel, the pure messenger,
Sent by the God from Nazareth to the virtuous Virgin Mary.
Vast love and plentiful mercy
He enounces, that she is full of mercy he announces.
Redeemer, our Messiah,
Give peace on earth and redemption in heaven for you
incarnation’s sake.